September 29, 2020, 11:00:36 PM

Author Topic: Purusha Suktam - Lord Narayana - Purusha Sukta by Uma Mohan - Sacred Chants Vol  (Read 2723 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 186
For Vishnu Mantra Sadhana Evam Siddhi email us sumitgirdharwal@yahoo.com or call us on 9410030994 or 9540674788 . For more information visit www.baglmaukhi.info or www.yogeshwaranand.org
Om Taccham Yoravrini Mahe
Ghatun Yajnaya
Ghatun Yajnapataye
Daivi Svastirastu Naha
Svastir Manushebhyaha
Urdhvam Jigatu Bheshajam
Sham No Astu Dvipade
Sham Chatushpade

Om Shantih Shantih Shantihi


Text One

Om Sahasra Shirsha Purushaha
Sahasrakshas Sahasrapat
Sa Bhumim Vishvato Vritva
Atyatishthad Dhashangulam


Text Two

Purusha Evedagam Sarvam
Yadbhutam Yaccha Bhavyam
Utamritatva Syeshanaha
Yadanne Natirohati


Text Three

Etavanasya Mahima
Ato Jyayagamshcha Purushaha
Padosya Vishva Bhutani
Tripadasya Mritam Divi


Text Four

Tripadurdhva Udaitpurushaha
Padosyeha Bhavatpunaha
Tato Vishvajya Kramat
Sashana Ashane Abhi


Text Five

Tasmad Viradajayata
Virajo Adhi Purushah
Sa Jato Atyarichyata
Pashchad Bhumimatho Puraha


Text Six

Yatpurushena Havisha
Deva Yajnam Atanvata
Vasanto Asyasidajyam
Grishma Idhmash Sharaddhavihi


Text Seven

Saptasyasan Paridhayaha
Trissapta Samidhah Kritaha
Deva Yadjajnam Tanvanaha
Abadhnan Purusham Pashum


Text Eight

Tam Yajnam Barhishipraukshan
Purusham Jatamagrataha
Tena Deva Ayajantaha
Sadhya Rishayashchaye


Text Nine

Tasmad Yajnat Sarvahutaha
Sambhritam Vrishadajyam
Pashugamstya Gashchakre
Vayavyan Aranyan Gramashcaye


Text Ten

Tasmad Yajnat Sarvahutaha
Richassamani Jijignire
Chandhagamsi Jijignire Tasmat
Yajus Tasmad Ajayata


Text Eleven

Tasmadashva Ajayata
Ye Ke Cobhaya Dataha
Gavo Ha Jijignire Tasmat
Tasmad Jnata Ajavayaha


Text Twelve

Yatpurusham Vyadadhuhu
Kadhita Vyakalpayan
Mukham Kimasya Kau Bahu
Kavuru Padavuchayate


Text Thirteen

Brahmanosya Mukhamasit
Bahu Rajanyah Kritaha
Uru Tadasya Yadvaishyaha
Padhyagam Shudro Ajayata


Text Fourteen

Chandrama Manaso Jataha
Chakshoh Suryo Ajayata
Mukhad Indrash Chagnishcha
Pranadvayur Ajayata


Text Fifteen

Nabhya Asidanta Riksham
Shirshno Dyauh Samavartata
Padhyam Bhumirdishash Shrotrat
Tada Lokagamm Akalpayan


Text Sixteen

Vedahametam Purusham Mahantam
Adityavarnam Tamasastu Pare
Sarvani Rupani Vichitya Dhiraha
Namani Kritva Abhivadan Yadaste


Text Seventeen

Dhata Purastadya Mudajahara
Shakrah Pravidvan Pradishashcha Tasraha
Tamevam Vidvan Amrita Iha Bhavati
Nanyah Pantha Ayanaya Vidyate


Text Eighteen

Yajnena Yajnam Ayajanta Devaha
Tani Dharmani Pradhamanyasan
Te Ha Nakam Mahimanas Sacante
Yatra Purve Sadhyah Santi Devaha


Text Nineteen

Adbhyas Sambhutah Prithivyai Rasacca
Vishvakarmanas Samavartatadhi
Tasya Tvashta Vidadhad Rupameti
Tatpurushasya Vishvamajanamagre


Text Twenty

Vedahametam Purusham Mahantam
Adityavarnam Tamasah Parastat
Tamevam Vidvan Amrita Iha Bhavati
Nanyah Pantha Vidyate'Yanaya


Text Twenty-One

Prajapatishcharati Garbhe Antaha
Ajayamano Bahudha Vijayate
Tasya Dhirah Parijananti Yonim
Marichinam Padamicchanti Vedhasaha


Text Twenty-Two

Yo Devebhya Atapati
Yo Devanam Purohitaha
Purvo Yo Devebhyo Jataha
Namo Ruchaya Brahmaye


Text Twenty-Three

Rucham Brahmam Janayantaha
Deva Agre Tadabruvan
Yastvaivam Brahmano Vidyat
Tasya Deva Asanvashe


Twenty-Four

Hrishcha Te Lakshmishcha Patnyau
Ahoratre Parshve
Nakshatrani Rupam
Ashvinau Vyattam
Ishtam Manishana
Amun Manishana
Sarvam Manishana

Om Shanti Shanti Shantihi´╗┐